Anti-SARS-CoV-2 (CB6 biosimilar) mAb

Price: 50μg $80.00 ; 100 μg $160.00